Stadgar för Mini Club Sweden. Antagna 1992-01-25 Reviderade 1997-01-18, 2002-01-26, 2012-02-04


§1 Mini Club Sweden är en ideell förening vars ändamål är att främja bevarandet av fordon från Austin/Morris 850 (ADO 15) samt att tillvarata ägarnas och andra entusiasters intresse i hundkojesammanhang bland annat genom utgivande av en regelbundet återkommande tidning.


§2 Medlemskap fås genom betalning av fastställd årlig avgift på klubbens bankgirokonto. Avgiften beslutas vid årsmöten.


§3 Vid inträde i klubben under klubbens verksamhetsår gäller följande: inbetalning som görs i december (föregående år) till och med september (innevarande år) gäller året ut. Inbetalningar som görs i oktober till och med december gäller även nästföljande år.


§4 Medlem skall själv och genom sitt fordon verka för god kamratskap och att klubbens anseende hålls högt.


§5 Utträde ur klubben sker genom skriftligt meddelande till klubben eller genom att ny medlemsavgift inte betalas in. Betalad medlemsavgift återbetalas inte.


§6 Styrelsen äger rätt att efter mötesbeslut utesluta medlem som inte lever upp till klubbens målsättning eller genom sitt handlande skadar klubben.


§7 Klubbens styrelse väljs på årsmötet och skall bestå av: (fr o m 2013)

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot/Webmaster

Ledamot/Regaliaansv

väljs på 2 år

väljs på 2 år

väljs på 2 år

väljs på 2 år

väljs på 1 år

jämnt årtal

ojämnt årtal

jämnt årtal

oämnt årtal

jämnt årtal

---------------------------------------------------------------------------------

Övriga uppdrag i klubben: (hoppar in som styrelseersättare och -adjungerande vid behov)

Redaktör

Regaliaansvarig

Utrikeskontakt

väljs på 2

väljs på 1

väljs på 1

---------------------------------------------------------------------------------

Valberedning 2 st

Revisor

Revisorersättare

väljs på 1 år

väljs på 1 år

väljs på 1 år


§8 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.


§9 Styrelsen skall sammanträda när så erfordras, dock minst två gånger per år. Kallelse skall utgå minst sju dagar innan mötet.

 

§10 Styrelsen är behörig att fatta beslut i löpande frågor då den sammankallats enligt § 9, och de fem styrelseledamöterna är närvarande, dit räknas också telefonkontakt.

 

§11 Beslut av styrelsen fattas enhälligt eller genom röstning. Röstning genom ombud får inte förekomma. Röstning kan även ske per telefon för enstaka icke närvarande om samtliga på mötet ges möjlighet att höra rösten. Mötesordförande har utslagsröst.

 

§12 Frågor som avser medlemsavgift, ändring av klubben stadgar eller i övrigt har stor betydelse för flertalet medlemmar eller klubbens inriktning, skall hänskjutas till årsmöte för beslut. Extra årsmöte kan vid brådska sammankallas.

 

§13a Styrelsen representerar i alla avseenden klubben. Juridiska handlingar och större ekonomiska transaktioner får endast tecknas efter beslut på styrelsemöte.

 

§13b Endast av årsmöte utsedd kassör äger att förfoga över klubbens medel, enligt styrelsebeslut. Kassör har fullmakt att förfoga över 5000 kr/år, för direkta utgifter för klubben (mot uppvisande av kvitto), utan styrelsebeslut. I annat fall gäller § 13 a.


§14 Ordinarie årsmöte äger rum före februari månads utgång. Kallelse skickas till samtliga medlemmar eller publiceras i klubbens tidning senast två veckor före årsmötet.


§15 Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:
1 Mötet öppnas

2 Godkännande av kallelsen till årsmötet

3 Godkännande av dagordningen

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

5 Val av två rösträknare och två protokolljusterare

6 Styrelsens årsberättelse

7 Revisorernas årsberättelse

8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året

9 Verksamhetsplan får året

10 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

11 Val av styrelse, revisorer och valberedning

12 Fastställande av ersättning till styrelsen för det gångna året

13 Sommarträffen

14 Inkomna motioner

15 Övriga frågor

16 Mötet avslutas

§16 Beslut av årsmötet fattas enhälligt eller genom röstning. Ombudsröstning är inte tillåten. Beslut genom röstning fattas genom enkel majoritet, där mötesordförande har utslagsröst.


§17 Endast medlem som betalat medlemsavgift har rösträtt. Aktuellt medlemsregister ska tillhandahållas av medlemsregisteransvarig.

 

§18 Beslut om ändring av stadgar eller eventuell upplösning av klubben kan endast fattas efter två på varandra följande mötesbeslut, varav ett årsmöte och där kallelse skickats ut till samtliga medlemmar enligt § 14.

 

§19 Vid klubbens upphörande skall alla tillgångar doneras till en välgörenhetsorganisation.

 

§20 Senast två månader efter årsmötet skall protokoll från årsmöte, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse publiceras.

 

§21 Senast 31 mars skall tidigare medlemmar ha betalt medlemsavgifter för att inte strykas ur registret. Om betalning sker efter 31 mars, går vederbörande miste om årets andra nummer av klubbens tidning "Mini Life".

 

§22 Klubbens verksamhetsår sträcker sig mellan 1 december (året innan) till och med 30 november (innevarande år).

 

§23 Klubbens tidning "Mini Life" ska komma ut fyra gånger per år.