Stadgar för Mini Club Sweden
Antagna 1992-01-25
Reviderade 1997-01-18, 2002-01-26, 2012-02-04, 2013-02-23, 2013-08-10, 2018-08-18


§ 1 Mini Club Sweden är en ideell förening vars ändamål är att främja bevarandet av fordon från Austin/Morris 850 (ADO 15) samt att tillvarata ägarnas och andra entusiasters intresse i hundkojesammanhang bland annat genom utgivande av en regelbundet återkommande tidning.

§ 2 Medlemskap fås genom betalning av fastställd årlig avgift på klubbens bankgirokonto. Avgiften beslutas vid årsmöten.

§ 3 Vid inträde i klubben under klubbens verksamhetsår gäller följande: inbetalning som görs i december (föregående år) till och med september (innevarande år) gäller året ut. Inbetalningar som görs i oktober till och med december gäller även nästföljande år.

§ 4 Medlem skall själv och genom sitt fordon verka för god kamratskap och att klubbens anseende hålls högt.

§ 5 Utträde ur klubben sker genom skriftligt meddelande till klubben eller genom att ny medlemsavgift inte betalas in. Betalad medlemsavgift återbetalas inte.

§ 6 Styrelsen äger rätt att efter mötesbeslut utesluta medlem som inte lever upp till klubbens målsättning eller genom sitt handlande skadar klubben.

§ 7 Klubbens styrelse väljs på årsmötet och skall bestå av: (fr o m 2018)
Ordförande väljs på 2 år jämnt årtal
Vice Ordförande väljs på 2 år ojämnt årtal
Sekreterare väljs på 2 år jämnt årtal
Kassör väljs på 2 år ojämnt årtal
Ledamot väljs på 1 år
Ledamot väljs på 1 år
Ledamot väljs på 1 år
Valberedning 2 st väljs på 1 år
Revisor väljs på 1 år
Revisorersättare väljs på 1 år

Övriga uppdrag i klubben beslutas löpande från år till år. Se särskild bilaga.

§ 8 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 9 Styrelsen skall sammanträda när så erfordras, dock minst två gånger per år. Kallelse skall utgå minst sju dagar innan mötet.

§ 10 Styrelsen är behörig att fatta beslut i löpande frågor då den sammankallats enligt § 9, och de sju styrelseledamöterna är närvarande, dit räknas också telefonkontakt.

§ 11 Beslut av styrelsen fattas enhälligt eller genom röstning. Röstning genom ombud får inte förekomma. Röstning kan även ske per telefon för enstaka icke närvarande om samtliga på mötet ges möjlighet att höra rösten. Mötesordförande har utslagsröst.

§ 12 Frågor som avser medlemsavgift, ändring av klubben stadgar eller i övrigt har stor betydelse för flertalet medlemmar eller klubbens inriktning, skall hänskjutas till årsmöte för beslut. Extra årsmöte kan vid brådska sammankallas.

§ 13 a Styrelsen representerar i alla avseenden klubben. Juridiska handlingar och större ekonomiska transaktioner får endast tecknas efter beslut på styrelsemöte.

§ 13 b Endast av årsmöte utsedd kassör äger att förfoga över klubbens medel, enligt styrelsebeslut. Kassör har fullmakt att förfoga över 5000 kr/år, för direkta utgifter för klubben (mot uppvisande av kvitto), utan styrelsebeslut. I annat fall gäller § 13 a.
§ 14 Ordinarie årsmöte äger rum före februari månads utgång. Kallelse skickas till samtliga medlemmar eller publiceras i klubbens tidning senast två veckor före årsmötet.

§ 15 Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:
Mötet öppnas
Godkännande av kallelsen till årsmötet
Godkännande av dagordningen
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två rösträknare och två protokolljusterare
Klubbens verksamhetsberättelse
Klubbens ekonomiska redovisning
Revisorernas verksamhetsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
Verksamhetsplan för året
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Fastställande av ersättning till styrelsen för det kommande året.
Sommarträffen
Inkomna motioner
Övriga frågor
Mötet avslutas

§ 16 Beslut av årsmötet fattas enhälligt eller genom röstning. Ombudsröstning är inte tillåten. Beslut genom röstning fattas genom enkel majoritet, där mötesordförande har utslagsröst.

§ 17 Endast medlem som betalat medlemsavgift har rösträtt. Aktuellt medlemsregister ska tillhandahållas av medlemsregisteransvarig.

§ 18 Beslut om ändring av stadgar eller eventuell upplösning av klubben kan endast fattas efter två på varandra följande mötesbeslut, varav ett årsmöte och där kallelse skickats ut till samtliga medlemmar enligt § 14.

§ 19 Vid klubbens upphörande skall alla tillgångar doneras till en välgörenhetsorganisation.

§ 20 Senast två månader efter årsmötet skall protokoll från årsmöte, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse publiceras.

§ 21 Tidigare medlem som betalar medlemsavgiften efter 31 mars riskerar att gå miste om utskick av klubbens tidning ”Mini Life”.

§ 22 Klubbens verksamhetsår sträcker sig mellan 1 december (året innan) till och med 30 november (innevarande år).

§ 23 Klubbens tidning ”Mini Life” ska komma ut fyra gånger per år

Bilaga till MCS stadgar

Gäller från årsmötet 2018


Övriga föreningsuppdrag i klubben:

Webmaster                     väljs på 2 år       jämnt årtal
Redaktör                        väljs på 2 år       jämnt årtal
Regaliaansvarig              väljs på 2 år       ojämnt årtal
Medlemsregister ansv     väljs på 2 år       ojämnt årtal
Utrikeskontakt               väljs på 2 år       jämnt årtal
Ansvarig för facebook     väljs på 2 år      ojämnt årta